คำชี้แจงรายละเอียดเป็นไปตามข้อความข้างล่างนี้

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

ท่านต้องการแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

ให้มีรายละเอียด ดังนี้

1. ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรือ E-mail ที่สามารถติดต่อได้

2. หัวข้อเรื่อง และรายละเอียดเรื่องร้องทุกข์

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้แจ้งหรือผู้ร้องทุกข์ไม่เปิดเผยชื่อ – สกุลจริง ถือว่าเป็นบัตรสนเท่ห์ คณะทำงานจะดำเนินการพิจารณาตามนัยหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206 /ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541

กรุณากรอกชื่อเรื่องไม่ยาวเกิน 255 ตัวอักษร
ไฟล์ที่สามารถอัพโหลดได้ .jpeg,.jpg,.png,.gif,.pdf,.doc,.docx,.xls,.xlsx ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB

ในกรณีที่ผู้แจ้งหรือผู้ร้องทุกข์ไม่เปิดเผยชื่อ – สกุลจริง ถือว่าเป็นบัตรสนเท่ห์ คณะทำงานจะดำเนินการพิจารณาตามนัยหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206 /ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541